آموزش شبکه ccna

1,000,000 تومان 900,000 تومان

دراین محصول به موارد زیر خواهیم پرداخت

  • انواع شبکه 
  • کاربرد انواع شبکه 
  • نحوه ایجاد انواع شبکه 
  • نرم افزار های شبیه سازی  شبکه